STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

17 września 2012 r w Urzędzie Miasta w Olsztynku odbyło się II Lokalne Forum Równać Szanse pt. „Wyrównujemy szanse edukacyjne na dobry start w dorosłe życie”. Forum zostało zorganizowane przez SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej we współpracy z Urzędem Miasta.

W forum wzięło udział 19 osób: dyrektorowie szkół, nauczyciele i pedagodzy, pani sekretarz Miasta i Gminy, przedstawiciel Klubu Integracji Społecznej, przedstawicielka biblioteki z I Liceum Ogólnokształcącego, pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, pani dyrektor Miejskiego Domu Kultury, pastor ze Zboru Kościoła Chrześcijan, dwoje radnych oraz dwie młode osoby z Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Na początek zebranych gości przywitała BROSZURA – II LOKALNE FORUM RÓWNAĆ SZANSEprezes SEN, Joanna Rybacka-Barisic. Następnie swoje zadowolenie z realizacji forum wyraziła sekretarz Urzędu Miasta i Gminy, pani Monika Wadowska.  Pan Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży zachęcał do brania udziału w szkoleniach z diagnozy organizowanych przez PFDiM i składania wniosków do Programu Równać Szanse.  Na koniec Robert Waraksa –v-ce prezes SEN i  radny opowiedział o programie Liderzy PAFW, którego jest tegorocznym uczestnikiem. Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Dzięki programowi uczestnicy rozwijają się jako liderzy budując swoją ścieżkę edukacyjną,  uczą się budowania lepszych relacji z otoczeniem i skutecznego wprowadzania zmian w lokalnym środowisku.

Następnie nasz gość, Łukasz Szczepańczyk z Urzędu Gminy w Stoczku Łukowskim, koordynator wielu projektów młodzieżowych w programie Równać Szanse, zaprezentował doświadczenia w pracy nad strategią wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży w Stoczku Łukowskim.  Pan Łukasz zdał relację z prac podczas I i II forum Równać Szanse w Stoczku. Opowiadał o efektach forum i o tym, w jaki sposób jest wykorzystywana stworzona przez zespół strategia. W opinii pana Łukasza bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na użyteczność strategii jest fakt, iż nie została oficjalnie uchwalona przez Urząd Gminy.  Jest żywym dokumentem, którego zapisy i ustalenia są wdrażane w pracy  z młodzieżą przez szkoły i organizacje.

Po dobrych praktykach ze Stoczka Łukowskiego uczestnicy forum zapoznali się z wynikami lokalnej diagnozy przeprowadzonej wśród 260 młodych osób w wieku 13-18 lat. (217 ankiet, 43 młode osoby-wywiad zogniskowany).  Po prezentacji uczestnicy dyskutowali na temat wykorzystania świetlic środowiskowych na wsiach i o konieczności szkoleń dla personelu obsługującego świetlice, padły też propozycje aby zajęcia w świetlicach prowadziła młodzież, która chce podzielić się swoimi pasjami i zainteresowaniami. Następnie poruszono problem dojazdów młodzieży na zajęcia dodatkowe i szukano alternatywnych rozwiązań, np. dojazd animatorów do dzieci i młodzieży na wsiach. Dyskutowano również o potrzebie zwiększenia aktywności społecznej dorosłych, o tym, aby rodzice byli wzorcami dla swoich dzieci. Poza tym ważnym tematem poruszanym w dyskusji była potrzeba wyłonienia się liderów, którzy będą aktywnie działać na rzecz młodzieży, zarażać ich swoimi pasjami, skupiać przy sobie młode osoby. Dyskutowano również o tym , że młodzież nie ma miejsca gdzie mogłaby się spotykać, żeby ze sobą porozmawiać, czy popracować nad pomysłami, działaniami. Młodzież spotyka się najczęściej w miejscach „pod chmurką” i w barach.

Po bardzo ciekawej dyskusji uczestnicy opracowywali w grupach plan działania do czterech obszarów tematycznych: zwiększenie udziału młodzieży w podejmowaniu decyzji ich dotyczących; zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży; tworzenie stałych narzędzi rozwoju kompetencji społecznych młodzieży, także z rodzin dysfunkcyjnych; stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń dla podmiotów pracujących młodzieżą. Praca w grupach była niezwykle owocna, uczestnicy wypracowali dużo ciekawych pomysłów i rozwiązań istniejących problemów.  Forum było bardzo dobra okazją do wymiany poglądów, refleksji, wypracowania nowych rozwiązań, było też początkiem i inspiracją do kolejnych spotkań nad opracowaniem strategii wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży. Kolejne spotkanie osób, które zadeklarowały chęć dalszej współpracy odbędzie się w drugiej połowie października 2012 r.

BROSZURA – II LOKALNE FORUM RÓWNAĆ SZANSE