STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

SEN Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej

Rozdział I
Nazwa i siedziba Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie nosi nazwę SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SEN.

3. Stowarzyszenie do międzynarodowych działań może posługiwać się angielską nazwą: Association For Non Formal Education.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Olsztynek. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska oraz inne kraje.

5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), niniejszego statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

7. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jak również współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.

8. Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek terenowych, służących realizacji celów Stowarzyszenia.

9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

1. Celami Stowarzyszenia są:

a) promocja i rozwój partnerstwa oraz sieci współpracy na poziomie międzynarodowym
b) promowanie zrównoważonego rozwoju,
c) promowanie edukacji nieformalnej i uczenia ustawicznego wśród młodzieży i osób dorosłych,
d) wspieranie osób defaworyzowanych i wykluczonych społecznie,
e) promowanie aktywnej partycypacji w życiu społecznym wśród młodzieży i dorosłych,
f) przeciwdziałanie bezrobociu,
g) konsulting w planowaniu rozwoju strategicznego dla organizacji i instytucji,
h) wspieranie dialogu pomiędzy samorządem lokalnym i organizacjami społecznymi poprzez kształcenie kadry działaczy samorządowych i społecznych oraz promocję zasad good governance,
i) promocja wartości kulturowych i zachowywanie dziedzictwa kulturowego, w tym wartości Unii Europejskiej,
j) promowanie rozwoju ekonomicznego,
k) wspieranie rozwoju modelu gospodarki społecznej oraz mobilizowanie społeczności lokalnych do tworzenia przedsiębiorstw społecznych.

2. Cele Stowarzyszenia będą realizowane przez:

a) działalność edukacyjną,
b) działalność doradczą i konsultingową,
c) tworzenie, upowszechnianie i realizowanie programów o charakterze społecznym, edukacyjnym, prewencyjno-rozwojowym, kulturalnym i informacyjnym,
d) organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, konferencji, seminariów,
e) tworzenie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację projektów,
f) tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych w postaci publikacji i nagrań
g) prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań,
h) przyznawanie dotacji i stypendiów finansowych dla osób fizycznych i prawnych realizujących cele Stowarzyszenia,
i) pomoc merytoryczną, praktyczną, naukową i doradczą dla beneficjentów działań stowarzyszenia;
j) współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej; tworzenie partnerstw i sieci współpracy,
k) organizowanie programów współpracy międzynarodowej.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, w tym także nie będąca obywatelem polskim zameldowana lub nie zameldowana na terytorium Polski, która popiera cele Stowarzyszenia, deklaruje udział w działalności Stowarzyszenia oraz uzyskała pozytywną opinię, co najmniej dwóch jego członków.

3. O przyjęciu do Stowarzyszenia członka zwyczajnego decyduje Zarząd większością 2/3 głosów. Osoba staje się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji Zarządowi Stowarzyszenia.

4. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa i obowiązki:

a) prawa:
• do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków i głosowania nad wszelkimi uchwałami przewidzianymi w porządku dziennym obrad,
• do pełnienia funkcji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
• do wystąpienia ze Stowarzyszenia po pisemnym zawiadomieniu Zarządu;
b) obowiązki:
• czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
• przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
• terminowego opłacania składek członkowskich.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. O przyjęciu członka wspierającego do Stowarzyszenia decyduje Zarząd większością 2/3 głosów. Osoba staje się członkiem wspierającym po złożeniu pisemnej deklaracji Zarządowi Stowarzyszenia.

7. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia oraz opłacania składek.

8. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

10. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

11. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym. Członkowie wspierający i honorowi nie mają prawa uczestniczyć w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania Członków i uczestniczenia w innych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania Statutu Stowarzyszenia i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu zaniedbywania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie opłacania składek członkowskich za okres dłuższy niż 2 lata,
• z powodu popełnienia czynu, który rażąco godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

13. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

14. Minimalna wielkość składek jest ustalana przez uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lata, a Komisji Rewizyjnej 2 lata. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dowolną liczbę kadencji.

Rozdział V
Walne Zgromadzenie Członków

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz do roku przez Zarząd.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd, z jego inicjatywy, na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Prezes Zarządu zawiadamia członków Stowarzyszenia o mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Członków, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania.

6. Obradom przewodzi Przewodniczący wybrany większością głosów na początku Walnego Zgromadzenia Członków.

7. Walne Zgromadzenie Członków, podjętą przez siebie uchwałą, może zmienić lub uzupełnić porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Stowarzyszenia.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności, co najmniej połowy członków. Jeżeli członków jest mniej niż połowa to po upływie 30 minut i uprzednim sprawdzeniu przez Prezesa Zarządu prawidłowości powiadomienia o terminie Walnego Zgromadzenia Członków, może on zarządzić rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia przy obecności mniej niż połowy członków Stowarzyszenia. Wszelkie uchwały są podejmowane większością głosów obecnych. Głos wstrzymujący jest uważany za nieważny. W przedmiocie zmiany statutu Stowarzyszenia oraz likwidacji Stowarzyszenia uchwały zapadają kwalifikowaną większością głosów (co najmniej 2/3 głosów obecnych).

9. Głosowanie odbywa się przez podniesienie rąk, o ile 1/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków nie zażąda głosowania pisemnego (tajnego).

10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) wybór i odwołanie członków Zarządu,
c) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalanie zmian Statutu,
e) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
g) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
h) podejmowanie na wniosek Zarządu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz likwidacji i przeznaczeniu jego majątku,
i) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) określanie wysokości składek członkowskich,
m) nadawanie członkostwa honorowego.

11. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków jest sporządzany i podpisywany przez Przewodniczącego. Podpisane protokoły są przechowywane w rejestrze protokołów w siedzibie Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zarząd Krajowy

1. Zarząd Krajowy składa się z minimum 3, maksimum 5 członków, w tym:

a) Prezesa Zarządu,
b) Wiceprezesa Zarządu,
c) Członków Zarządu.

Prezes Zarządu, a w wypadku jego nieobecności, Wiceprezes Zarządu, kieruje pracami Zarządu i jest odpowiedzialny za działalność Stowarzyszenia.

Prawo reprezentacji Stowarzyszenia i podpisywania dokumentów w jego imieniu przysługuje Prezesowi i Wiceprezesowi, którzy mogą samodzielnie reprezentować Stowarzyszenie, a także zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia.

2. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród Członków Stowarzyszenia, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

3. Do obowiązków Zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i ustalanie porządku jego obrad,
e) przygotowywanie projektów uchwał do przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków, w tym w sprawie kierunków działalności rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia,
f) przygotowanie projektu budżetu do zaakceptowania przez Walne Zgromadzenie Członków,
g) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
h) tworzenie jednostek terenowych.

4. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych przez jego członków, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mają formę pisemną.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli wewnętrznej nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Są oni powoływani, zawieszani i odwoływani w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić:

a) członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) kontrolowanie wykonywania budżetu Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów. Komisja Rewizyjna może podejmować wiążące uchwały, jeżeli jest obecnych co najmniej dwóch członków Komisji.

Rozdział VIII
Jednostki Terenowe

1. Jednostki Terenowe są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia tworzonymi przez Zarząd zgodnie z Rozdziałem 6 pkt 3h.

2. Jednostki Terenowe działają na obszarze (jednego lub więcej województw) określonym w uchwale Zarządu.

3. Jednostki terenowe podlegają władzom Stowarzyszenia i prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez Walne Zgromadzenie Członków.

4. Jednostką Terenową kieruje Kierownik Jednostki, który imiennie wskazany jest w uchwale Zarządu o utworzeniu Jednostki.

5. Kompetencje Jednostki Terenowej określane są każdorazowo przez Zarząd, zależnie od rodzaju nałożonych na nią zadań.

Rozdział IX
Majątek i fundusze

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa na dobrach niematerialnych. Majątek ten służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,
c) dochodów z działalności statutowej,
d) składek członkowskich,
e) innych środków finansowych.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów.

5. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.

Rozdział X
Zasady gospodarki finansowej

1. Stowarzyszenie ustala swój roczny budżet, który będzie stanowić podstawę działalności Stowarzyszenia.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia i innych wewnętrznych określa Zarząd.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Statutu wymagają formy pisemnej oraz głosowania zgodnie z Rozdziałem 5 pkt 8 pod rygorem nieważności.

2. Stowarzyszenie może zostać zlikwidowane tylko zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale 5 pkt 8.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

STATUT został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia odbytego w dniu 29 września 2006 roku.
Zmiany w statucie zostały przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia dn. 25 listopada 2010 roku.