STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej w dniach 19-27 sierpnia 2013 roku  zorganizowało kurs szkoleniowy: „Acting and participating as young citizens in Europe”/”Działać i uczestniczyć jako młodzi obywatele w Europie„. Kurs odbył sie w Ośrodku Wypoczynkwym „Relaks“ w Świerkocinie, pod Olsztynkiem.

youthProjekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 17155 euro z Programu Młodzież w Działaniu w ramach Akcji 3.1/Współpraca z krajami sąsiedskimi. Kurs był skierowany do 23 osób: pracowników młodzieżowych, wolontariuszy, studentów i liderów młodzieżowych z 8 krajów: Bułgarii, Chorwacji, Macedonii, Rumunii, Czarnej Góry, Albanii, Serbii i Polski.

Podczas 7 dni szkoleniowych uczestnicy omawiali promowanie obywatelstwa europejskiego w swojej codziennej pracy z młodzieżą poprzez korzystanie z metod jakie oferuje edukacja nieformalna. Analizowali związki pomiędzy obywatelstwem 3europejskim, uczestnictwem młodzieży, uczeniem miedzykulturowym i prawami cztowieka, zapoznali się z podstwowymi prawami człowieka poprzez analizę artykułów z  Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka, rozmawiali na temat tożsamości kulturowej, streotypów i uprzedzeń.

Uczestnicy analizowali poziom uczestnictwa swojej organizacji w pracy z młodzieżą, rozmawiali o swoim własnym uczestnictwie w różnych sferach życia. Mieli okazję doświadczyć uczestnictwa na własnej skórze. Podzieleni na pięć grup, przeprowadzili zajęcia animacyjne dla dzieci w  świetlicach środowiskowych w Kunkach, Jemiołowie, Elgnówku i Platynach oraz w Miejskim Domu Kultury. Dzieci były bardzo zadowolne z zajęć, a uczestnicy dumni, że mogli poprowadzić zajęcia pomimo bariery językowej. Do każdej z grup dołączył jeden uczestnik z Olsztynka, aby tłumaczyć, jeśli było to niezbędne.

Poza tym uczestnicy odwiedzili Olsztynek dwukrotnie: podczas zapoznawania się z lokalną społecznością Olsztynka (udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące gminy) oraz podczas happeningu, który organizowała olsztynecka młodzież w ramach projektu: Fabryka marzeń.

Podczas wieczorków międzykulturowych poznawali swoje tradycje, tańce, najciekawsze miejsca i smakołyki specyficzne dla poszczególnych krajów. Podczas projektu powstały nowe projekty w ramach programu Młodzież w działaniu. Uczestniczki z Chorwacji składaką wniosek już 1 października na wymianę międzynarodową na temat zdrowego stylu życia, do swojej Agencji Programu Młodzież w Działaniu w Zagrzebiu.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia były oparte na edukacji nieformalnej: debaty, gry symulacyjne, teatr, praca w małych grupach, praca w parach, prezentacje. Wszystkie działania i metody pracy były nastawione bezpośrednio na uczącego się. Ostatniego dnia szkolenia, po zakończeniu ewaluacji, przy blasku świec na jeziorem, uczestnicy otrzymali certyfikaty Youthpass. Na zakończenie odbyło się pożegnalne ognisko. Stowarzyszenie było reprezentowane przez pięc osób. Trenerkami były: Lilia Tammadzhieva z Bułgarii oraz Joanna Rybacka-Barisic z Olsztynka.

logo modzie
„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.”