STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

22 stycznia 2010 odbyło się spotkanie rekrutacyjne, w wyniku którego do projektu zapisało się 11 chłopców i 9 dziewcząt z Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Ewaluacja szkoleniaSzkół z Olsztynka.

W dniach 13-14 luty odbyło się szkolenie „Komunikacja i umiejętność prezentacji“. Uczestnicy i uczestniczki podczas pracy indywidualnej i pracy w grupach ćwiczyli komunikację werbalną, niewerbalną,  umiejętności aktywnego słuchania. Uczyli się rozpoznawać zachowania asertywne, uległe i agresywne. Poznali również sztukę autoprezentacji, podczas zajęć na temat emisji głosu i postawy ciała oraz  wygłaszania przemówień publicznych.

W lutym grupa odwiedziła Centrum Wolontariatu w Olsztynku. Młodzi dowiedzieli się jakie działania są  podejmowane przez wolontariuszy w Olsztynku oraz w jaki sposób mogą dołączyć do grupy.

Pod koniec lutego odbyło się szkolenie z równości płci, podczas którego uczestnicy i uczestniczki oglądali filmy: Delikatnie nas zabijają oraz Maska twardziela, pracowali grupach nad zaletami i wadami kobiet i mężczyzn z różnych punktów widzenia, wypełniali test na temat męskości i kobiecość oraz wysłuchali prezentacji na temat równości płci.

W marcu odbyła się wycieczka do Wioski Garncarskiej w Kamionce koło Nidzicy. Młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego oraz wysłuchała wykładu na temat aktywności młodzieży na terenie gminy Nidzica. Wykład był poprowadzony przez Krzysztofa Margola – prezesa Fundacji NIDA z Nidzicy. Niektóre osoby spróbowały swoich sił w pracowni garncarskiej.

W marcu w ramach projektu odbyła się wizyta do centrum Wolontariatu Spinacz w Olsztynie, gdzie młodzież podczas ciekawej prezentacji działań zdobyła wiedzę na temat funkcjonowania Centrum Wolontariatu Spinacz. Najbardziej spodobał się film przedstawiający inicjatywy wolontarystyczne, które miały miejsce na terenie naszego województwa.

W połowie marca odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta podczas którego młodzież zapoznała się ze sposobem funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Olsztynku, poznała obowiązki poszczególnych referatów. Uczestnicy/czki projektu mieli okazję do odwiedzenia poszczególnych referatów.

Pod koniec marca, odbyło się szkolenie: „ Ja i moja rola w społeczeństwie”. Pierwszego dnia młodzież zapoznała się z różnymi definicjami społeczeństwa obywatelskiego, wypracowała również swoją własną, zapoznała się z obowiązkami obywatela. Pod koniec dnia młodzież podzielona na grupy, przeprowadziła sondaż w Olsztynku na temat aktywności obywatelskiej na terenie gminy Olsztynek. Ankieta została przeprowadzona wśród 90 osób. Drugiego dnia poszczególne grupy opracowały wyniki i wybrały najciekawsze zdjęcia oraz zaprezentowały efekty swojej pracy pozostałym osobom. W czerwcu podczas konferencji zamykającej projekt, młodzież zaprezentuje zbiorcze wyniki sondażu.

W kwietniu, odbyło się 3 dniowe szkolenie w Ośrodku Wypoczynkowym Tarda. Młodzież podczas pracy grupowej, odgrywaniu scenek, prezentacji oraz przy użyciu innych metod szkoleniowych zapoznała się z cechami lidera społecznego, dokonała analizy mocnych i słabych stron życia młodych i starszych w Olsztynku. Co najważniejsze zapoznała się z metodą tworzenia projektu. Podczas szkolenia zostały przedstawione kolejne etapy pisania projektów: od analizy lokalnego środowiska, diagnozy problemu, poprzez stawianie celów, pisanie harmonogramu działań, określanie rezultatów, wybór najefektywniejszej metody działania do strony finansowej. Ostatniego dnia zostały przedstawione fundacje i instytucje, które wspierają działania młodzieżowe oraz zostały pokazane filmy, zachęcające młodzież do pisania projektów oraz brania udziału w projektach międzynarodowych jak: wymiany młodzieży, kursy szkoleniowe czy w wyjazdach na wolontariat zagraniczny.

Na początku maja odbyła się wycieczka do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Młodzież dowiedziała się o inicjatywach i projektach podejmowanych przez wolontariuszy na terenie Gdańska.

W połowie maja w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbył się wykład: „Edukacja obywatelska w Polsce”, który poprowadził Piotr Szczepański, prezes Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy.

Ponadto trzy spotkania mające na celu przygotowanie happeningu dla dzieci i rodziców: „Każdy ojciec, każda matka mieli kiedyś 4 latka” oraz opracowanie ulotki informacyjnej dla młodzieży.